Отворено днес от 8:30 до 12:30

0391/66956

Структура


С т р у к т у р а

Директор
 тел. 0391/6-04-35

Комплектуване, обработка и каталогизация
 

 Тук се комплектува, обработва и предоставя за ползване от читатели целия библиотечен фонд; Абонира се и се регистрира текущо получавания периодичен печат; Поддържа се системата от традиционни каталози;  От 1999 г. се създава и поддържа автоматизирана база данни на книги и периодични издания; От 1979 до 1997 г. към отдела е създадено звено за централизирано комплектуване и обработка на книгите на 28 – те читалищни библиотеки от общината.

Обслужване на читатели
тел. 0391/6-69-56

  Регистриране и обслужване на читатели над 14 - годишна възраст:
 

Книгозаемане за дома - регистрира читателите на библиотеката;  обслужва читателите, заемащи книги за дома ; предоставя на свободен достъп актуална литература от всички отрасли на знанието; осъществява консултантска и библиографска помощ при издирване на литература  по търсените теми и отрасли на знанието по традиционен и автоматизиран път.

 

 Читалня "Хуманитарни и приложни науки" - Разполага с богат справочен фонд – енциклопедии, речници, справочници, периодични издания; Изградена е система от каталози и картотеки за обслужване; Автоматизираната  база данни на статии от централния и местен периодичен печат и достъпа до Интернет осигуряват по-пълно  информационно обслужване на читателите. На разположение на читателите са 8 компютърни конфигурации, скенер, принтер и копирна техника.

 

Читалня "Изкуство" - Открита през 1983 година; Предлага богат фонд от справочна, учебна и научна литература, периодични, графични и нотни издания, звукозаписи във всички направления на изкуството; Специализирани каталози и картотеки и автоматизирани бази данни.
 

 

Детски отдел - Регистрира и обслужва читателите – деца до 14 години; Предоставя книги, справочници, енциклопедии, речници, периодични  издания; Осигурява достъп до каталози и картотеки и автоматизирани бази данни. Отделът разполага с 3 компютърни конфигурации, принтер и копирна техника за нуждите на малките читатели.

"Справочно-библиографско и информационно обслужване. Краезнание"
 

    Притежава фонд от справочни, библиографски и информационни издания на български и чужди езици; Извършва библиографски консултации; Изработва писмени библиографски справки; Подготвя  библиографските печатни издания на библиотеката; Събира, съхранява и предоставя за ползване книги, ръкописи и други носители на информация за историята и настоящето на Димитровград и общината; Поддържа краеведската картотека и автоматизираната база данни в областта на краезнанието; Архив на местния периодичен печат.